Language of document :

Преюдициално запитване от Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Полша), постъпило на 23 декември 2019 г. — Grupa Warzywna Sp. z o.o./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Дело C-935/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Страни в главното производство

Жалбоподател: Grupa Warzywna Sp. z o.o.

Ответник: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Преюдициален въпрос

Съответства ли допълнително данъчно задължение като предвиденото в член 112b, параграф 2 от полския закон за ДДС на разпоредбите от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 (и по-специално членове 2, 250 и 273), член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и принципа на пропорционалност?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр.1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.