Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Poľsko) 23. decembra 2019 – Grupa Warzywna Sp. z o.o./Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(vec C-935/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Grupa Warzywna Sp. z o.o.

Žalovaný: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Prejudiciálna otázka

Je taká dodatočná daňová povinnosť, o akú ide v článku 112b ods. 2 ustawa o VAT (zákon o DPH), v súlade s ustanoveniami smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 (a najmä s článkami 2, 250 a 273), článkom 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, článkom 325 ZFEÚ a zásadou proporcionality?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s.1