Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polen) den 23 december 2019 – Grupa Warzywna Sp. z o.o. mot Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Mål C-935/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parter i det nationella målet

Klagande: Grupa Warzywna Sp. z o.o.

Motpart: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Tolkningsfrågor

Är sådant skattetillägg som föreskrivs i artikel 112b.2 i ustawa o VAT (mervärdesskattelagen) förenligt med bestämmelserna i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 (särskilt artiklarna 2, 250 och 273 däri), med artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen och med artikel 325 FEUF samt med proportionalitetsprincipen?

____________

1 EUT L 347, 2006, s. 1.