Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Köln (Tyskland) den 23. januar 2020 – Biofa AG mod Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

(Sag C-29/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberlandesgericht Köln

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Biofa AG

Sagsøgt: Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

Præjudicielt spørgsmål

Er det med godkendelsen af et aktivstof ved en gennemførelsesforordning i henhold til artikel 9, stk. 1, litra a) i forordning (EU) 528/2012 1 bindende fastsat for en retssag i en medlemsstat, at det stof, der ligger til grund for godkendelsen, som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 528/2012 er bestemt til at virke på anden vis end blot ved fysisk eller mekanisk påvirkning, eller påhviler de faktiske konstateringer af, om betingelserne i artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 528/2012 er opfyldt, den domstol i medlemsstaten, som skal træffe afgørelse i sagen, også efter udstedelse af en gennemførelsesforordning?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22.5.2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT 2012, L 167, s. 1).