Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 23. janvārī iesniedza Oberlandesgericht Köln (Vācija) – Biofa AG/Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

(Lieta C-29/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Köln

Pamatlietas puses

Prasītāja: Biofa AG

Atbildētāja: Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

Prejudiciālais jautājums

Vai tāpēc, ka aktīvā viela ir apstiprināta ar īstenošanas regulu atbilstoši Regulas (ES) 528/2012 1 9. panta 1. punkta a) apakšpunktam, tiesvedības ietvaros dalībvalstī par saistošu faktu ir jāuzskata tas, ka vielai Regulas Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē ir paredzēts iedarboties citādā veidā, kas nav vienīgi fiziska vai mehāniska iedarbošanās, vai arī pat pēc tam, kad ir pieņemta īstenošanas regula, faktiskie konstatējumi par to, vai ir izpildīti Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta piemērošanas nosacījumi, ir jāizdara dalībvalsts tiesai, kurai ir jāpieņem nolēmums lietā?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (OV 2012, L 167, 1. lpp.).