Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Köln (Duitsland) op 23 januari 2020 – Biofa AG / Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

(Zaak C-29/20)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Oberlandesgericht Köln

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Biofa AG

Verwerende partij: Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

Prejudiciële vragen

Staat het na de goedkeuring van een werkzame stof via een uitvoeringsverordening die is vastgesteld volgens artikel 9, lid 1, onder a), van verordening (EU) nr. 528/20121 in een gerechtelijke procedure in een lidstaat bindend vast dat de stof waarvoor de goedkeuring is verleend, als doel heeft op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te werken in de zin van artikel 3, lid 1, onder a), van verordening nr. 528/2012, of is de rechter van de lidstaat bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, nog steeds bevoegd om feitelijke vaststellingen te verrichten met betrekking tot de vraag of de toepassingsvoorwaarden van artikel 3, lid 1, onder a), van verordening nr. 528/2012 zijn vervuld?

____________

1 Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (PB 2012, L 167, blz. 1).