Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Köln (Nemecko) 23. januára 2020 – Biofa AG/Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

(vec C-29/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Biofa AG

Žalovaná: Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

Prejudiciálna otázka

Je schválením látky ako účinnej látky vykonávacím nariadením podľa článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/20121 pre súdne konanie v členskom štáte záväzne stanovené, že látka, ktorá je predmetom schválenia, je určená na to, aby v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia pôsobila spôsobom, ktorý nie je len fyzikálnym alebo mechanickým pôsobením alebo prináleží súdu členského štátu, ktorý má vo veci rozhodnúť, urobiť skutkové zistenia, či sú splnené podmienky článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/2012, a to aj po vydaní vykonávacieho nariadenia?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní, Ú. v. EÚ L 167, 2012, s. 1.