Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie on esittänyt 31.1.2020 – Ministerstwo Sprawiedliwości v. R.G.

(asia C-55/20)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Ministerstwo Sprawiedliwości

Vastapuoli: R.G.

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko asianajajien ja asianajajaluetteloon merkittyjen ulkomaisten lakimiesten kurinpidollista vastuuta koskeviin menettelyihin, joissa asianajajalle voidaan määrätä sakko, hänen ammatinharjoittamisensa voidaan keskeyttää tai hänet voidaan erottaa asianajajakunnasta ja ulkomaiselle lakimiehelle voidaan määrätä sakko tai hänen oikeutensa tarjota oikeudellista avustamista Puolan tasavallassa voidaan keskeyttää tai kieltää, soveltaa palveluista sisämarkkinoilla 12.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY1 (jäljempänä palveludirektiivi) III luvun säännöksiä, mukaan lukien direktiivin 10 artiklan 6 kohta? Jos vastaus on myöntävä, sovelletaanko edellä mainittuihin asianajajien kurinpitoelimien menettelyihin asioissa, joissa näiden elimien ratkaisuista ei voida millään keinolla valittaa valtiollisiin tuomioistuimiin tai joissa ratkaisuista voidaan valittaa ainoastaan ylimääräisin muutoksenhakukeinoin, jollainen kassaatiovalitus Sąd Najwyższyyn (ylin tuomioistuin, Puola) on, Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä perusoikeuskirja) määräyksiä, mukaan lukien sen 47 artikla, myös asioissa, joissa kaikki oleelliset seikat rajoittuvat yhden jäsenvaltion alueelle?

Onko asiassa, jossa – ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitetussa menettelyssä – toimivalta tutkia kassaatiovalitus asianajajien kurinpitoelimen ratkaisusta taikka valitus ratkaisusta, jolla tällainen kassaatiovalitus on jätetty tutkimatta, on velvoittavien kansallisten säännösten mukaisesti viranomaisella, joka tämän kurinpitoelimen arvion sekä Sąd Najwyższyn 5.12.2019 antamassa tuomiossa, viitenumero III PO 7/18, ilmaiseman kannan mukaan ei ole perusoikeuskirjan 47 artiklassa tarkoitettu riippumaton ja puolueeton tuomioistuin, välttämätöntä jättää huomioimatta kansalliset säännökset, joilla vahvistetaan tällaisen elimen toimivalta, ja onko asianajajien kurinpitoelimen velvollisuutena välittää tällainen kassaatiovalitus tai valitus tutkittavaksi oikeusviranomaiselle, joka olisi toimivaltainen ilman kyseisiä säännöksiä?

Voiko asianajajien kurinpitoelin (tai pitäisikö sen) asiassa, jossa – ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitetussa menettelyssä – Prokurator Generalnyllä ja oikeusasiamiehellä ei asianajajien kurinpitoelimien mielestä ole toimivaltaa kassaatiovalituksen tekemiseen kyseisen elimen ratkaisusta, ja tämä asianajajien kurinpitoelimen kanta on

a)    vastoin Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższegon (ylimmän tuomioistuimen kurinpitojaosto) – ts. elimen, joka sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti on toimivaltainen tutkimaan valituksen ratkaisusta, jolla kassaatiovalitus on jätetty tutkimatta, mutta joka asianajajien kurinpitoelimen sekä Sąd Najwyższyn 5.12.2019 antaman tuomion, viitenumero III PO 7/18, mukaan ei ole perusoikeuskirjan 47 artiklassa tarkoitettu riippumaton ja puolueeton tuomioistuin – seitsemän tuomarin kokoonpanossa 27.11.2019 antamassa päätöksessä, viitenumero II DSI 67/18, ilmaisemaa kantaa,

b)    Izba Karna Sądu Najwyższegon (ylimmän tuomioistuimen rikosjaosto) – ts. oikeusviranomaisen, joka ilman edellä mainittuja säännöksiä olisi toimivaltainen käsittelemään tällaisen valituksen – aiemmin ilmaiseman kannan mukainen,

jättää huomioimatta Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższegon ilmaiseman kannan?

Pitääkö asianajajien kurinpitoelimen jättää valitus tutkimatta, kun kyseessä on kolmannessa kysymyksessä tarkoitetussa tapauksessa asianajajien kurinpitoelimeen jätetty oikeusministerin valitus ja

a)    yksi tekijöistä, jonka perusteella sekä Sąd Najwyższyn 5.12.2019 antaman tuomion, viitenumero III PO 7/18, että asianajajien kurinpitoelimen mukaan Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego eli kolmannen kysymyksen a kohdassa tarkoitettu elin ei ole perusoikeuskirjan 47 artiklassa tarkoitettu riippumaton ja puolueeton tuomioistuin, on toimeenpanovallan ja erityisesti oikeusministerin vaikutus sen kokoonpanoon,

b)    Prokurator Generalnyn, jolla Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższegon eli kolmannen kysymyksen a alakohdassa tarkoitetun elimen mukaan on toimivalta tehdä kassaatiovalitus valituksen perusteella annetusta ratkaisusta mutta jolla Izba Karna Sądu Najwyższegon eli kolmannen kysymyksen b kohdassa tarkoitetun oikeusviranomaisen ja asianajajien kurinpitoelimen mukaan ei ole tällaista toimivaltaa, tehtävää hoitaa lain nojalla oikeusministeri,

jos vain tällä tavoin voidaan varmistaa käsittelyn yhdenmukaisuus perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa ja erityisesti välttää sellaisen viranomaisen, joka ei ole tässä määräyksessä tarkoitettu riippumaton ja puolueeton tuomioistuin, puuttuminen tähän käsittelyyn?

____________

1 EUVL 2006, L 376, s. 36.