Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesfinanzgericht (Австрия), постъпило на 4 февруари 2020 г. — K/Finanzamt Linz

(Дело C-58/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: K

Ответник: Finanzamt Linz

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 135, параграф 1, буква ж) от Директива 2006/112/ЕО1 да се тълкува в смисъл, че понятието „управление на специални инвестиционни фондове“ включва и възложените от управляващото дружество за изпълнение на трето лице задачи по данъчно обслужване, които се състоят в осигуряване на законосъобразно данъчно облагане на доходите от фонда на притежателите на дялове?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7)