Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 4. februārī iesniedza Bundesfinanzgericht (Austrija) – K/Finanzamt Linz

(Lieta C-58/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzgericht

Pamatlietas puses

Prasītāja: K

Atbildētāja: Finanzamt Linz

Prejudiciālais jautājums

Vai Direktīvas 2006/112/EK 1 135. panta 1. punkta g) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar jēdzienu “īpašu ieguldījumu fondu vadīšana” ir jāsaprot arī pārvaldības sabiedrības trešajām personām uzticēti uzdevumi nodokļu jomā, kuru mērķis ir nodrošināt sertifikātu turētāju ienākumu no fonda aplikšanu ar nodokļiem likumam atbilstošā veidā?

____________

1 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28 novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).