Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzgericht (Rakúsko) 4. februára 2020 – K/Finanzamt Linz

(vec C-58/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: K

Žalovaný: Finanzamt Linz

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 135 ods. 1 písm. g) smernice 2006/112/ES1 vykladať v tom zmysle, že pod pojmom „správa podielových fondov“ sa majú rozumieť aj daňové úlohy, ktoré správcovská spoločnosť preniesla na tretiu osobu a ktoré spočívajú v zabezpečení zdaňovania výnosov, ktoré podielnikom plynú z fondov, v súlade so zákonom?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.