Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzgericht (Österrike) den 4 februari 2020 – K mot Finanzamt Linz

(Mål C-58/20)

Rättegångsspråk: tyskla

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: K

Ytterligare deltagare i rättegången: Finanzamt Linz

Tolkningsfrågan

Ska artikel 135.1 g i direktiv 2006/112/EG1 tolkas på så sätt att med begreppet ”förvaltning av särskilda investeringsfonder” också avses de skyldigheter i skattehänseende som förvaltningsbolaget har gett i uppgift åt en tredje part och som består i att säkerställa att andelsinnehavarnas fondinkomster beskattas i enlighet med lagen?

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).