Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 13 февруари 2020 г. — ZM в качеството му на синдик на Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH/E. A. Frerichs

(Дело C-73/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: ZM в качеството му на синдик на Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH

Ответник: E. A. Frerichs

Преюдициален въпрос

Следва ли член 13 от Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета от 29 май 2000 година относно производството по несъстоятелност1 и член 12, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно приложимото право към договорни задължения („Рим I“)2 да се тълкуват в смисъл, че съгласно втория посочен регламент приложимото право към договор следва да се прилага и към плащането, което извършва трето лице, за да изпълни договорното задължение за плащане на страна по този договор?

____________

1 ОВ L 160, 2000 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 1, стр. 143.

2 ОВ L 177, 2008 г., стр. 6.