Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 13. února 2020 – ZM jako správce v úpadkovém řízení na majetek společnosti Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH v. E. A. Frerichs

(Věc C-73/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatel v řízení o opravném prostředku „Revision“: ZM jako správce v úpadkovém řízení na majetek společnosti Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH

Odpůrce v řízení o opravném prostředku „Revision“: E. A. Frerichs

Předběžná otázka

Musí být článek 13 nařízení Rady (EU) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení1 a čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy („Řím I“) 2 vykládán v tom smyslu, že právo použitelné na smlouvu podle posledně uvedeného nařízení je rozhodující také pro platbu, kterou učiní třetí osoba ke splnění smluvní platební povinnosti jedné ze smluvních stran?

____________

1 Úř. věst. 2000, L 160, s. 1.

2 Úř. věst. 2008, L 177, s. 6.