Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 13. februára 2020 – ZM ako konkurzný správca na majetok spoločnosti Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH/E. A. Frerichs

(vec C-73/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: ZM ako konkurzný správca na majetok spoločnosti Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH

Odporca v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: E. A. Frerichs

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 13 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní1 a článok 12 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I)2 vykladať v tom zmysle, že rozhodné právo pre zmluvu podľa posledného uvedeného nariadenia je rozhodujúce aj pre platbu, ktorú vykonáva tretia osoba v rámci splnenia zmluvnej platobnej povinností jednej zo zmluvných strán?

____________

1 Ú. v. ES L 160, s. 1; Mim. vyd. 19/001, s. 191.

2 Ú. v. EÚ L 177, s. 6