Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Португалия), постъпило на 27 февруари 2020 г. — RC/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Дело C-103/20)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Страни в главното производство

Жалбоподател: RC

Ответник: Autoridade Tributária e Aduaneira

Преюдициални въпроси

1)     Допускат ли членове 12 ЕО, 18 ЕО, 39 ЕО, 43 ЕО и 56 ЕО национална правна уредба като разглежданата в главното производство, която предвижда, че приходите от прехвърляне на недвижим имот, намиращ се в държава членка, когато това прехвърляне е извършено от установено лице в друга държава членка, по дефиниция подлежат на различно данъчно третиране в сравнение с третирането, което би било приложено по отношение на същия вид сделка върху приходите, реализирани от установено лице в държавата по местонахождение на недвижимия имот, но с възможност по избор на неустановеното данъчнозадължено лице да се приложи облагане при същите условия като за установено данъчнозадължено лице?

2)    По-специално, допускат ли цитираните разпоредби на правото на Европейския съюз едновременното съществуване на:

(i)    норма, която предвижда прилагането на специална ставка от 28%, приложима към приходите от недвижими имоти, реализирани от неустановени лица,

(ii)    норма, която предвижда, че салдото на приходите, реализирани през годината във връзка с прехвърлителни сделки на установени лица, се отчита в размер само на 50% от стойността му,

(iii)    и норма, която предвижда, че установените в друга държава — членка на Европейския съюз, лица могат да изберат облагане по общите ставки, приложими за установените лица (вместо специалната ставка, приложима за неустановените лица), при условие че са декларирали всички доходи, включително получените на и извън посочената територия, при същите условия като приложимите за неустановените лица?

3)    С други думи, допускат ли разпоредбите на правото на Европейския съюз неустановените лица да трябва да избират между

(i) облагане на 100 % по специална ставка? или

(ii) облагане на 50 % като установени лица по ставката, приложима за установени лица, и ако декларират всичките си доходи при същите условия като приложимите за установените лица?

____________