Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalsko) dne 27. února 2020 – RC v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(Věc C-103/20)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: RC

Žalovaná: Autoridade Tributária e Aduaneira

Předběžné otázky

Brání články 12 ES, 18 ES, 39 ES, 43 ES a 56 ES takové vnitrostátní právní úpravě, o jakou se jedná ve sporu v původním řízení, podle které podléhají kapitálové zisky vyplývající z převodu nemovitého majetku nacházejícího se na území členského státu, pokud je tento převod proveden rezidentem jiného členského státu, automaticky jinému daňovému zacházení, než jaké by se použilo při stejném typu operace na kapitálové zisky dosažené rezidentem státu, ve kterém se tento nemovitý majetek nachází, která však umožňuje, aby na základě volby osoby povinné k dani-nerezidenta byla tato osoba zdaněna za stejných podmínek jako osoba povinná k dani-rezident?

Konkrétně brání uvedená ustanovení unijního práva tomu, aby společně platila:

i)    pravidlo, které stanoví uplatnění zvláštní sazby daně ve výši 28 % na kapitálové zisky z nemovitého majetku dosažené nerezidenty,

ii)    pravidlo, podle kterého se zisky dosažené během daného roku, související s převody uskutečněnými rezidenty, zohlední pouze do výše 50 % jejich hodnoty,

iii)    a pravidlo, podle kterého si rezidenti jiného členského státu Evropské unie mohou zvolit zdanění podle obecných sazeb platných pro rezidenty (namísto zvláštní sazby použitelné na nerezidenty), pokud jsou do jejich příjmů zahrnuty všechny příjmy, včetně příjmů dosažených na území tohoto státu i mimo něj, za stejných podmínek, jaké platí pro rezidenty?

To znamená, brání ustanovení unijního práva tomu, aby se nerezident musel rozhodnout mezi

i)     zdaněním v rozsahu 100 % podle zvláštní sazby nebo

ii)     zdaněním v rozsahu 50 % jako rezidenti podle sazeb platných pro rezidenty, pod podmínkou, že budou do jeho příjmů zahrnuty veškeré příjmy za stejných podmínek, jaké platí pro rezidenty?

____________