Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) 27. veebruaril 2020 – RC versus Autoridade Tributária e Aduaneira

(kohtuasi C-103/20)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: RC

Vastustaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Eelotsuse küsimused

1.    Kas EÜ artiklitega 12, 18, 39, 43, 56 on vastuolus sellised riigisisesed õigusnormid nagu need, mis on vaatluse all põhikohtuasjas, ja mis näevad ette, et üldreeglina ja automaatselt kohaldatakse muu liikmesriigi residendi poolt teises liikmesriigis asuva kinnisasja võõrandamisel teenitud tulu suhtes erinevat maksualast kohtlemist kui see, mida kohaldatakse sama tüüpi tehingu raames saadud tulu suhtes, mille on teeninud kinnisvara asukohariigi resident, ent milles on nähtud ette võimalus, et mitteresidendist maksukohustuslane saab valida, et teda maksustataks samadel alustel, nagu residendist maksukohustuslast?

2.    Eelkõige, kas eespool viidatud liidu õigusnormidega on vastuolus, et samaaegselt kehtivad:

i)    norm, mis näeb ette, et kinnisvaralt saadud tulu, mille on teeninud mitteresidendid, maksustatakse erimäära 28% alusel;

ii)    norm, mis näeb ette, et selle tulu maksustamisel, mida resident on aasta jooksul tehingutelt saanud, arvestatakse maksubaasina vaid 50% selle tulu väärtusest;

iii)    ning norm, mis näeb ette, et Euroopa Liidu muu liikmesriigi residendid saavad valida, et neid maksustaks residentidele kohaldatava üldiste maksumäärade alusel (selle asemel, et nende suhtes kohaldataks mitteresidentide suhtes kehtivat erimäära), tingimusel, et nad deklareerivad, samadel tingimustel, nagu need, mis on kohaldatavad residentide suhtes, kogu oma tulu, sh selle, mis on saadud väljaspool kõnealust liikmesriiki?

3.    Teisisõnu, kas liidu õiguse sätetega on vastuolus, et mitteresidendil tuleb valida, kas

i)    teda maksustatakse 100% vastavalt erimäärale või

ii)    teda maksustatakse 50%, nagu ka residente, vastavalt residentide suhtes kohaldatavale määrale, kui nad deklareerivad kogu oma tulu samadel tingimustel, mis on kohaldatavad residentide suhtes?

____________