Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 27. februārī iesniedza Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugāle) – RC/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Lieta C-103/20)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Pamatlietas puses

Prasītāja: RC

Atbildētāja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciālie jautājumi

Vai EKL 12., 18., 39., 43. un 56. pants nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu kā pamatlietā, atbilstoši kuram kapitāla pieaugumam no dalībvalstī atsavināta nekustamā īpašuma, ja to ir īstenojis citas dalībvalsts rezidents, pēc noklusējuma tiek piemērota atšķirīga attieksme nodokļu ziņā salīdzinājumā ar attieksmi, kas tiktu piemērota šāda paša veida darījuma rezultātā gūtam kapitāla pieaugumam, ko ir īstenojis tās dalībvalsts rezidents, kurā šis nekustamais īpašums atrodas, bet kas nosaka iespēju, ka pēc nodokļa maksātāja-nerezidenta izvēles tas var maksāt nodokli tādā pašā veidā kā nodokļa maksātājs-rezidents?

Konkrētāk, vai minētie Savienības tiesību noteikumi nepieļauj, ka vienlaikus pastāv:

i)    tiesību norma, kurā ir paredzēts, ka nerezidentu gūtajam kapitāla pieaugumam no nekustamā īpašuma ir piemērojama īpaša nodokļa likme 28 % apmērā,

ii)    norma, kas nosaka, ka gada laikā gūtā kapitāla pieauguma summa, kas attiecas uz rezidentu veiktiem darījumiem, tiek ņemta vērā tikai 50 % apmērā,

iii)    un norma, kurā ir noteikts, ka citu Eiropas Savienības dalībvalstu rezidenti var izvēlēties aplikšanu ar nodokli saskaņā ar vispārējām rezidentiem piemērojamām nodokļa likmēm (nevis saskaņā ar īpašo nodokļa likmi, kas ir piemērojama nerezidentiem) ar nosacījumu, ka tiek saskaitīti visi ienākumi, tostarp tie ienākumi, kas ir gūti minētās valsts teritorijā un ārpus tās, ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi tiek piemēroti rezidentiem?

Proti, vai Savienības tiesību noteikumi nepieļauj to, ka nerezidentam ir jāizvēlas starp to, vai: i) maksāt nodokli 100 % apmērā saskaņā ar īpašo nodokļa likmi, vai

ii) maksāt nodokli 50 % apmērā, tāpat kā rezidenti, saskaņā ar rezidentiem piemērojamām nodokļa likmēm, ar nosacījumu, ka tiek saskaitīti visi viņa ienākumi ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi tiek piemēroti rezidentiem?

____________