Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalia) w dniu 27 lutego 2020 r. – RC/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Sprawa C-103/20)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: RC

Strona przeciwna: Autoridade Tributária e Aduaneira

Pytania prejudycjalne

1)    Czy art. 12, 18, 39, 43 i 56 WE stoją na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak to będące przedmiotem postępowania głównego, które poddaje zyski kapitałowe wynikające ze zbycia nieruchomości położonej w państwie członkowskim przez osobę będącą rezydentem innego państwa członkowskiego, co do zasady, odmiennemu traktowaniu pod względem podatkowym niż to, które miałoby zastosowanie w odniesieniu do tego samego rodzaju transakcji do zysków kapitałowych osiągniętych przez osobę będącą rezydentem w państwie, w którym znajduje się wspomniana nieruchomość, lecz które to uregulowanie przewiduje możliwość, że zgodnie z wyborem podatnika niebędącego rezydentem ów podatnik będzie opodatkowany w taki sam sposób jak podatnik będący rezydentem?

2)    W szczególności, czy wyżej wymienione przepisy prawa Unii stoją na przeszkodzie współistnieniu:

i)    przepisu przewidującego zastosowanie specjalnej stawki podatku wynoszącej 28% do zysków kapitałowych z nieruchomości osiągniętych przez osoby niebędące rezydentami?;

ii)    przepisu przewidującego, że całość zysków kapitałowych osiągniętych w ciągu roku, odnoszących się do zbycia dokonanego przez osoby będące rezydentami, uwzględnia się jedynie w wysokości 50% ich wartości?; oraz

iii)    przepisu przewidującego, że osoby będące rezydentami w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej mogą wybrać opodatkowanie według ogólnych stawek podatku mających zastosowanie do osób będących rezydentami (zamiast specjalnej stawki podatku mającej zastosowanie do osób niebędących rezydentami), pod warunkiem że zostaną skumulowane wszystkie ich dochody, w tym dochody uzyskane na terytorium tego państwa i poza nim, na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do osób będących rezydentami?

3)    Innymi słowy, czy przepisy prawa Unii stoją na przeszkodzie temu, by osoba niebędąca rezydentem musiała wybierać między

i)    opodatkowaniem w wysokości 100% podatku według specjalnej stawki podatkowej, lub

ii)    opodatkowaniem w wysokości 50%, tak samo jak osoby będące rezydentami, według stawek podatku mających zastosowanie do osób będących rezydentami, pod warunkiem że wszystkie jej dochody zostaną skumulowane na tych samych warunkach, które mają zastosowanie do osób będących rezydentami?

____________