Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalska) 27. februarja 2020 – RC/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zadeva C-103/20)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: RC

Tožena stranka: Autoridade Tributária e Aduaneira

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali členi 12 ES, 18 ES, 39 ES, 43 ES in 56 ES nasprotujejo nacionalni ureditvi, kot je ta v sporu o glavni stvari, ki za dobičke iz kapitala od odsvojitve nepremičnin - s strani rezidenta druge države članice - ki se nahajajo v državi članici, samodejno določa drugačno davčno obravnavanje od tistega, ki bi se v zvezi z istovrstno transakcijo uporabilo za kapitalske dobičke, kadar odsvojitev izvrši rezident države članice, v kateri se ta nepremičnina nahaja, vendar določa možnost, da davčni zavezanec nerezident, če tako izbere, plačuje davek na isti način kot davčni zavezanec rezident?

2.    Natančneje, ali navedene določbe prava Unije nasprotujejo temu, da soobstajajo:

(i)    določba, v skladu s katero se uporabi posebna davčna stopnja 28 % za dobičke iz kapitala od odsvojitve nepremičnin, ki jih ustvarijo nerezidenti

(ii)    določba, v skladu s katero se od razlike kapitalskih dobičkov, pridobljenih v enem letu v okviru transakcij, ki jih opravijo rezidenti, odmeri le 50 % njihove vrednosti,

(iii)    določba, v skladu s katero lahko rezidenti drugih držav članic Evropske unije izberejo obdavčitev po splošnih davčnih stopnjah, ki se uporabljajo za rezidente (namesto posebne davčne stopnje, ki se uporablja za nerezidente), pod pogojem, da se seštejejo vsi njihovi dohodki, vključno s tistimi, ki so bili prejeti znotraj in zunaj ozemlja navedene države, pod istimi pogoji, kot se uporabljajo za rezidente?

3.    To pomeni, ali določbe prava Unije nasprotujejo temu, da mora nerezident izbrati med (i) možnostjo plačila davka, odmerjenega od 100 % davčne osnove po posebni davčni stopnji, ali

(ii) možnostjo plačila davka, odmerjenega od 50 % davčne osnove, kot velja za rezidente, po davčnih stopnjah za rezidente, pod pogojem, da se seštejejo vsi njegovi dohodki pod istimi pogoji, kot se uporabljajo za rezidente?

____________