Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelnym SądemAdministracyjnym (Polsko) dne 28. ledna 2020 – UAB „P“ v. Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

(Věc C-48/20)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: UAB „P“

Odpůrce: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

Předběžná otázka

Musí být článek 203 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 a zásada proporcionality vykládány v tom smyslu, že v situaci, ke které došlo v původním řízení, brání použití ustanovení vnitrostátního práva, jakým je čl. 108 odst. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług2 , na faktury s nesprávně vyúčtovanou DPH vystavené osobou povinnou k dani jednající v dobré víře, pokud:

- jednání osoby povinné k dani nebylo spojeno s daňovým podvodem, ale vyplývalo z nesprávného výkladu ustanovení právních předpisů provedeného stranami, které se účastnily transakce, přičemž se tento výklad opíral o výklad podaný daňovými orgány a o související obecnou praxi uplatňovanou v okamžiku uskutečnění transakce a nesprávně předpokládal, že vystavitel faktury provádí dodání zboží, zatímco ve skutečnosti poskytuje službu finančního zprostředkování, která je osvobozena od DPH, a

- příjemce faktury s nesprávně vyúčtovanou DPH by měl právo žádat její vrácení, pokud by transakce byla řádně fakturována osobou povinnou k dani, která ve skutečnosti provádí ve prospěch příjemce dodání zboží?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.

2 Dz. U. z roku 2011, částka 177, č. 1054, ve znění změn (zákon ze dne 11. března 2004 o dani ze zboží a služeb).