Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 28. janvārī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – UAB “P”/Dyrektori Izby Skarbowej w Białymstoku

(Lieta C-48/20)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Naczelny Sąd Administracyjny

Pamatlietas puses

Prasītāja: UAB “P”

Atbildētājs: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 203. pants un samērīguma princips ir jāinterpretē tādējādi, ka tādā situācijā kā pamatlietā tie liedz piemērot tādu valsts tiesību normu, kāda ir noteikta 2004. gada 11. marta ustawa o podatku od towarów i usług (Likums par preču un pakalpojumu nodokli) 2 108. panta 1. punktā, rēķiniem ar kļūdaini norādītu PVN, kurus labticīgi izsniedzis nodokļa maksātājs, ja:

– nodokļa maksātāja rīcība nebija saistīta ar krāpšanos nodokļu jomā, bet gan izrietēja no kļūdainas tiesību normu interpretācijas, kuru veikušas darījuma puses un kura pamatojās uz nodokļu iestāžu sniegtu tiesību normu interpretāciju un darījuma veikšanas laikā esošo vispārpieņemto praksi, saskaņā ar kuru kļūdaini tika pieņemts, ka rēķina izsniedzējs piegādā preces, lai gan tas faktiski sniedz finanšu starpniecības pakalpojumus, kuri ir atbrīvoti no PVN, un

– rēķina, kurā kļūdaini ir norādīts PVN, saņēmējam būtu tiesības pieprasīt nodokļa atmaksu, ja nodokļa maksātājs, kurš faktiski veic viņam preču piegādi, izsniegtu pareizu rēķinu par darījumu?

____________

1 OV 2006, L 347, 1. lpp.

2 2011. gada Dz. U., Nr. 177, 1054. pozīcija, ar grozījumiem.