Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 28 januari 2020 – UAB “P” mot Dyrektorowi Izby Skarbowej w Białymstoku

(Mål C-48/20)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i det nationella målet

Klagande: UAB “P”

Motpart: Dyrektorowi Izby Skarbowej w Białymstoku

Tolkningsfråga

Ska artikel 203 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 och proportionalitetsprincipen tolkas så, att de utgör hinder för att i en situation som den i det nationella målet tillämpa en sådan nationell bestämmelse som artikel 108.1 i ustawa o podatku od towarów i usług2 (lag om skatt på varor och tjänster) av den 11 mars 2004, vad avser fakturor där mervärdesskatt felaktigt angetts av en beskattningsbar person i god tro,

– när den beskattningsbara personens beteende inte utgjorde skatteundandragande, utan var resultatet av att de parter som var inblandade i transaktionen gjorde en felaktig tolkning av rättsreglerna, baserad på en tolkning av bestämmelserna som tillhandahållits av skattemyndigheterna och som följer av allmän praxis på området vid tidpunkten för transaktionen, varigenom det felaktigt antogs att fakturautställaren genomför en leverans av varor, trots att fakturautställaren faktiskt tillhandahåller en finansiell förmedlingstjänst som är undantagen från mervärdesskatteplikt, och

– när mottagaren av en faktura där mervärdesskatt felaktigt angetts skulle ha rätt att begära återbetalning av skatten för det fall den beskattningsbara personen som fakturerar transaktionen på ett korrekt sätt faktiskt har levererat varor till mottagaren?

____________

1 EUT 2006, L 347, s. 1.

2 Dz. U. 2011, nr 177, position 1054, i ändrad lydelse.