Language of document :

Žalba koju je 10. prosinca 2019. podnio European Food SA protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 10. listopada 2019. u predmetu T-536/18, Société des produits Nestlé protiv EUIPO-a – European Food (FITNESS)

(predmet C-908/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: European Food SA (zastupnici: R. Dincă, I. Speciac, V. Stănese, I.-F. Cofaru, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Société des produits Nestlé, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) je rješenjem od 18. ožujka 2020. odlučio ne dopustiti žalbu te je žalitelju naložio snošenje troškova.

____________