Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 10. decembrī European Food SA iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2019. gada 10. oktobra spriedumu lietā T-536/18 Société des produits Nestlé/EUIPO – European Food (“FITNESS”)

(Lieta C-908/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: European Food SA (pārstāvji: R. Dincă, I. Speciac, V. Stănese, I.-F. Cofaru, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Société des produits Nestlé, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2020. gada 18. marta rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________