Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 10 października 2019 r. w sprawie T-536/18, Société des produits Nestlé / EUIPO – European Food (FITNESS), wniesione w dniu 10 grudnia 2019 r. przez European Food SA

(Sprawa C-908/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: European Food SA (przedstawiciele: R. Dincă, I. Speciac, V. Stănese, I.-F. Cofaru, avocați)

Pozostali uczestnicy postępowania: Société des produits Nestlé, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 18 marca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odmówił przyjęcia odwołania do rozpoznania i obciążył wnoszącą odwołanie jej własnymi kosztami.

____________