Language of document :

Överklagande ingett den 10 december 2019 av European Food SA av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 10 oktober 2019 i mål T-536/18, Société des produits Nestlé mot EUIPO - European Food (FITNESS)

(Mål C-908/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: European Food SA (ombud: R. Dincă, I. Speciac, V. Stănese, I.-F. Cofaru, avocați)

Övriga parter i målet: Société des produits Nestlé, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 18 mars 2020 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att klagande ska bära sina rättegångskostnader.

____________