Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bezirksgericht Schwechat (Rakúsko) 25. februára 2020 – JU/Air France Direktion für Österreich

(vec C-93/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bezirksgericht Schwechat

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: JU

Žalovaná: Air France Direktion für Österreich

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 31 ods. 2 v spojení s článkom 31 ods. 4 Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu ( Montrealský dohovor)1 vykladať v tom zmysle, že v prípade poškodenia batožiny odovzdanej na prepravu, ku ktorej došlo na palube lietadla alebo počas doby, keď mal zapísanú batožinu dopravca na starosti, sa musí v prípade omeškaného dodania v každom prípade v rámci siedmich dní po tom, ako bola batožina doručená osobe, ktorá je oprávnená na dodanie prepravovaných vecí, leteckému dopravcovi vzniesť reklamácia, inak proti dopravcovi nemožno začať konanie, s výnimkou podvodu z jeho strany?

(v prípade negatívnej odpovede na prvú otázku:)

Má sa článok 31 ods. 2 v spojení s článkom 31 ods. 4 Montrealského dohovoru vykladať v tom zmysle, že v prípade poškodenia batožiny odovzdanej na prepravu, ku ktorej došlo na palube lietadla alebo počas doby, keď mal zapísanú batožinu dopravca na starosti, sa musí v prípade omeškaného dodania v každom prípade v rámci dvadsaťjedna dní po tom, ako bola batožina doručená osobe, ktorá je oprávnená na dodanie prepravovaných vecí, leteckému dopravcovi vzniesť reklamácia, inak proti dopravcovi nemožno začať konanie, s výnimkou podvodu z jeho strany?

____________

1 2001/539/ES: Rozhodnutie Rady z 5. apríla 2001 o uzavretí Európskym spoločenstvom dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montrealský dohovor) (Ú. v. ES L 194, 2001, s. 38; Mim. vyd. 07/005, s. 491).