Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 5. února 2020 Sigrid Dickmanns proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 18. listopadu 2019 ve věci T-181/19, Sigrid Dickmanns v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-63/20 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Sigrid Dickmanns (zástupce: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení Tribunálu Evropské unie (šestého senátu) ze dne 18. listopadu 2019 ve věci T-181/19 v plném rozsahu a po zrušení tohoto rozhodnutí vrátil věc Tribunálu,

uložil Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) náhradu nákladů řízení před Soudním dvorem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka založila svůj kasační opravný prostředek na jediném důvodu kasačního opravného prostředku, totiž nesprávném výkladu a použití článků 90 a 91, zejména čl. 90 odst. 2 služebního řádu; současně vychází z existence vážného porušení základních práv navrhovatelky na spravedlivý proces, jakož i zásady řádné správy.

Podle názoru navrhovatelky považoval Tribunál její stížnost podanou podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu nesprávně za podanou opožděně. Tato stížnost byla podána ve lhůtě tří měsíců od vydání odůvodněného rozhodnutí EUIPO, ale nikoliv ve lhůtě tří měsíců po mlčky učiněném rozhodnutí o zamítnutí jedné z jejích žádostí podle čl. 90 odst. 2 třetí věty třetí odrážky služebního řádu.

Navrhovatelka v této souvislosti vytýká, že výklad čl. 90 odst. 2 služebního řádu provedený Tribunálem je v rozporu se zněním tohoto ustanovení. Její stížnost se nevztahovala na mlčky učiněné rozhodnutí o zamítnutí uvedené v čl. 90 odst. 2 třetí větě třetí odrážce služebního řádu, ale na jí oznámené rozhodnutí podle čl. 90 odst. 2 třetí věty druhé odrážky služebního řádu a byla tak podle jejího znění přípustná. Ani ze znění čl. 90 odst. 1 třetí věty ani znění čl. 90 odst. 2 třetí věty druhé odrážky ani ze znění čl. 90 odst. 2 třetí věty třetí odrážky služebního řádu nevyplývá, že se v případě mlčky učiněného rozhodnutí o zamítnutí žádosti nepoužije druhá odrážka, nebo že má být přednostně uplatněna třetí odrážka. Výslovné zamítnutí EUIPO nebylo také žádným jasným potvrzením dříve mlčky učiněného zamítnutí již proto, že EUIPO k mlčky učiněnému zamítnutí nepřihlédl. Navíc určité prvky lišící se od jasného potvrzení, zejména odůvodnění, vedly k existenci nového rozhodnutí.

Dále se navrhovatelka odvolává na to, že výklad provedený Tribunálem je v rozporu se smyslem a účelem čl. 90 odst. 1 druhé a třetí věty služebního řádu, jakož i cílem právní jistoty. Smyslem a účelem těchto pravidel je především ochrana stěžovatele a nikoliv, že orgán oprávněný ke jmenování – jako je tomu ve výsledku v případě výkladu provedeného Tribunálem – má prospěch z porušení povinností v procesně-technickém smyslu. Cíl právní jistoty je podstatně lépe naplněn prostřednictvím výkladu zastávaného navrhovatelkou. Jednak odpovídá znění čl. 90 odst. 2 služebního řádu a neobrací – jako výklad provedený Tribunálem – smysl jeho znění. Dále by byla podle výkladu zastávaného Tribunálem délka lhůty po vydání výslovného a odůvodněného rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování různě dlouhá v závislosti na tom, zda bylo předtím rozhodnutí učiněno mlčky či nikoliv.

Mimoto navrhovatelka vytýká vážné porušení jejích základních práv na spravedlivý proces a řádnou správu. Porušení práva na spravedlivý proces spočívá zejména v tom, že orgán oprávněný ke jmenování může porušení povinnosti (ohledně jeho povinnosti vydat rozhodnutí o žádosti podle čl. 90 odst. 1 služebního řádu ve lhůtě čtyř měsíců), využít k tomu, aby lhůtu pro žadatele, ve které může reagovat na odůvodnění odmítnutí, sdělené orgánem oprávněným ke jmenování, svévolně zkrátil. Navíc žadatel v případě výkladu provedeného Tribunálem z důvodu opačného znění čl. 90 odst. 2 druhé a třetí věty druhé odrážky služebního řádu čelí značně vyššímu riziku, že nebude mít z důvodu zmeškání lhůty v řízení úspěch. Dále může výklad čl. 90 odst. 2 služebního řádu, který je v souladu se základními právy, vést pouze k výsledku zastávanému navrhovatelkou.

____________