Language of document :

Žalba koju je 5. veljače 2020. podnijela Sigrid Dickmanns protiv rješenja Općeg suda (šesto vijeće) od 18. studenoga 2019. u predmetu T-181/19, Sigrid Dickmanns protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-63/20 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žaliteljica: Sigrid Dickmanns (zastupnik: H. Tettenborn, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Žalbeni zahtjev

Žaliteljica od Suda Europske unije zahtijeva da:

1.    u cijelosti ukine rješenje Općeg suda Europske unije (šesto vijeće) od 18. studenoga 2019. u predmetu T-181/19 i nakon ukidanja tog rješenja predmet vrati Općem sudu na odlučivanje,

2.    Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) naloži snošenje troškova žalbenog postupka pred Sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žaliteljica u prilog svojoj žalbi ističe jedan jedini žalbeni razlog, tj. pogrešno tumačenje i primjenu članaka 90. i 91. Pravilnika o osoblju, osobito članka 90. stavka 2.; istodobno navodno postoji ozbiljna povreda žaliteljičinih temeljnih prava na pošteno suđenje te na dobru upravu.

Žaliteljica tvrdi da je Opći sud pogrešno smatrao da je njezina žalba podnesena u skladu s člankom 90. stavkom 2. Pravilnika o osoblju bila nepravodobna. Ta je žalba podnesena unutar tri mjeseca od obrazložene odluke EUIPO-a, ali ne unutar tri mjeseca od implicitnog odbijanja zahtjeva koji je podnijela žaliteljica u skladu s člankom 90. stavkom 2. trećom rečenicom trećom alinejom Pravilnika o osoblju, a koje odbijanje je prethodilo toj odluci.

U tom pogledu žaliteljica prigovara da je tumačenje članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju koje je primijenio Opći sud u suprotnosti s tekstom te odredbe. Njezina se žalba nije odnosila na implicitno odbijanje obuhvaćeno trećom alinejom treće rečenice članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju, nego na odluku koja joj je priopćena u skladu s drugom alinejom treće rečenice članka 90. stavka 2. istog pravilnika te je stoga s obzirom na tekst bila dopuštena. Ni iz teksta treće rečenice članka 90. stavka 1., ni iz teksta druge alineje treće rečenice članka 90. stavka 2., a ni iz teksta treće alineje treće rečenice članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju ne proizlazi da se u slučaju implicitnog odbijanja zahtjeva ne smije primijeniti druga alineja niti da se ponajprije treba primijeniti treća alineja. EUIPO-ovo izričito odbijanje nije akt kojim se samo potvrđuje prethodno implicitno odbijanje, već samim time što EUIPO nije spomenuo implicitno odbijanje. K tomu, elementi koji odstupaju od samog potvrđivanja, osobito obrazloženje, upućuju na to da je riječ o novoj odluci.

Nadalje, žaliteljica tvrdi da je tumačenje koje je primijenio Opći sud u suprotnosti sa smislom i svrhom druge i treće rečenice članka 90. stavka 1. Pravilnika o osoblju kao i s ciljem pravne sigurnosti. Smisao i svrha tih pravila je ponajprije zaštita podnositelja zahtjeva, a ne omogućiti da tijelo za imenovanje – što je rezultat tumačenja koje je primijenio Opći sud – zbog povrede svoje obveze ostvari korist u postupovnom smislu. Žaliteljica smatra da tumačenje koje ona zagovara znatno bolje odgovara cilju pravne sigurnosti. S jedne strane, ono je u skladu s tekstom članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju te nije – poput tumačenja koje je primijenio Opći sud – u potpunoj suprotnosti s tim tekstom. S druge strane, posljedica tumačenja Općeg suda bila bi ta da bi rok nakon izričite i obrazložene odluke tijela za imenovanje bio različite duljine ovisno o tome je li toj odluci prethodila implicitna odluka ili nije.

Usto, žaliteljica ističe ozbiljnu povredu svojih temeljnih prava na pošteno suđenje i dobru upravu. Povreda prava na pošteno suđenje sastoji se osobito u tome što je tijelo za imenovanje moglo izvući korist iz povrede svojih obveza (kad je riječ o njegovoj obvezi u skladu s člankom 90. stavkom 1. Pravilnika o osoblju da unutar četiri mjeseca odluči o zahtjevu) i proizvoljno skratiti rok u kojem se podnositelj zahtjeva može očitovati o razlozima za odbijanje koje mu je priopćilo tijelo za imenovanje. Osim toga, tumačenje koje je primijenio Opći sud zbog suprotnog teksta druge alineje treće rečenice i druge rečenice članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju podnositelja zahtjeva izlaže znatno povećanoj opasnosti da će zbog propuštenog roka izgubiti u postupku. Nadalje, tumačenje članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju u skladu s temeljnim pravima može dovesti samo do zaključka koji zagovara žaliteljica.

____________