Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 14 listopada 2019 r. w sprawie T-669/18, Neoperl AG / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 14 stycznia 2020 r. przez Neoperl AG

(Sprawa C-14/20 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnosząca odwołanie: Neoperl AG (przedstawiciele: H. Börjes-Pestalozza i G. Schultz, Rechtsanwälte)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odmówił przyjęcia odwołania do rozpoznania i obciążył wnoszącą odwołanie jej własnymi kosztami.

____________