Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Cluj (Rumænien) den 12. november 2019 – SC Panavitrans SRL mod Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

(Sag C-828/19)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Curtea de Apel Cluj

Parter i hovedsagen

Sagsøger: SC Panavitrans SRL

Sagsøgt: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj og Administrația Fondului pentru Mediu

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 110 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fortolkes således, at den er til hinder for en national bestemmelse, der for tilbagebetaling af en afgift, som er blevet kendt uforenelig med EU-retten, fastsætter en kortere præklusiv frist end den i den nationale lovgivning fastsatte almindelige, præklusive frist for afgiftsfordringer?

____________