Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Cluj (Rumunia) w dniu 12 listopada 2019 r. – SC Panavitrans SRL / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Administrația Fondului pentru Mediu

(Sprawa C-828/19)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Cluj

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: SC Panavitrans SRL

Druga strona postępowania: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Administrația Fondului pentru Mediu

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 110 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego ustanawiającemu dla zwrotu podatku, którego sprzeczność z prawem [Unii] została stwierdzona, termin zawity krótszy niż ogólny termin przedawnienia przewidziany przez prawo krajowe w odniesieniu do wierzytelności podatkowych?

____________