Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Cluj (Rumunsko) 12. novembra 2019 – SC Panavitrans SRL/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Administrația Fondului pentru Mediu

(vec C-828/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Cluj

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: SC Panavitrans SRL

Odporkyne: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Administrația Fondului pentru Mediu

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 110 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá na účely vrátenia dane, o ktorej bolo rozhodnuté, že je v rozpore s ustanoveniami práva Spoločenstva, stanovuje kratšiu prekluzívnu lehotu v porovnaní so všeobecnou premlčacou lehotou upravenou vnútroštátnym právom, pokiaľ ide o daňové pohľadávky?

____________