Language of document :

Жалба, подадена на 14 февруари 2020 г. от Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „в ликвидация“ срещу определението, постановено от Общия съд (десети състав) на 18 декември 2019 г. по дело T-763/18, Lazaras Szolgáltató és Kereskedelmi/Комисия

(Дело C-85/20 P)

Език на производството: унгарски

Страни

Жалбоподател: Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „в ликвидация“ (представител: L. Szabó, ügyvéd)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда да обяви жалбата за допустима и основателна и вследствие на това да отмени решението на Общия съд (десети състав) от 18 декември 2019 г. по дело T-763/18, Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi/Комисия, съобщен същия ден на жалбоподателя.

Освен това, жалбоподателят иска от Съда да върне делото на Общия съд, що се отнася до въпросите, свързани с възражението за недопустимост, останали нерешени в първоинстанционното решение.

Жалбоподателят иска от Съда да осъди ответника на първа инстанция да заплати съдебните разноски в първоинстанционното производство и производството по обжалване, освен ако делото бъде върнато на общия съд, като в този случил иска от Съда да не се произнася все още по съдебните разноски в производството на първа инстанция и в производството по обжалване до постановяване на окончателното решение.

Основания и основни доводи

I. Грешка в правната квалификация на фактите. Непълнота на мотивите.

С първото основание за обжалване жалбоподателят твърди, че Общият съд не е отчел надлежно положението на правна несигурност, преди да се запознае с обжалваните решения на Комисията.

Цитираната от общия съд съдебна практика се отнася до запознаването по отношение на съществуването на актове, които засягат или се отнасят до жалбоподателя.

Жалбоподателят е подал жалба срещу решението за спиране, прието от националния съдебен орган, тъй като не допуска решение на Съда по оспорваните актове на Комисията да представлява предварителен въпрос за произнасянето по иска за обезщетение на Lazarus Kft. Жалбоподателят и законният му представител могат да се считат за едно и също лице за юридически цели само що се отнася до въпроса, посочен в генералното пълномощно за процесуално представителство, сключено между страните, именно иска за обезщетение, предявен пред националната юрисдикция.

Като се има предвид, че пълномощието, дадено от жалбоподателя на законния представител, се отнася изключително до иска за обезщетение, предявен пред националната юрисдикция, законният представител не е бил длъжен да информира жалбоподателя в „разумен“ срок по смисъла на правото на Съюза и не е бил длъжен да поиска пълния текст на обжалваните актове, тъй като пълномощното му не включва такива хипотези. Такива искания е можел да отправи единствено жалбоподателят от момента, в който е узнал, че правен акт на Съюза го засяга.

II. Грешка при тълкуването и прилагането на съдебната практика относно „разумния срок“

Цитираната от Общия съд съдебна практика не може да бъде пренесена към разглеждания случай, тъй като обстоятелствата по разгледаните в нея случаи не са идентични с настоящия случай.

III. Грешка при квалификацията на писмото на Комисията от 24 февруари 2017 г.

Националната юрисдикция е постановила решение за отхвърляне по делото във връзка с жалбата на OPS Újpest Kft., като се основава в това отношение на спорното информационно писмо на ответника. Това решение накърнява интересите на жалбоподателя и съществено изменя правното му положение, като се има предвид, че въз основа на посоченото писмо националната юрисдикция е обявила,че националният орган е предоставил помощите правомерно.

IV. Нарушение на правото на защита на жалбоподателя. Нарушение и неправилно прилагане на член 126 от Процедурния правилник на Общия съд

Макар да е предприел процесуално-организационни действия, Общият съд не е поискал от страните да представят становища по въпроса дали искането е било представено в срок. Общият съд е разгледал въпроса за просрочването за първи път в съдебното решение и отхвърля искането на това основание, без да даде възможност на страните, по-специално на жалбоподателя, да изложи доводите и и възраженията си в това отношение.

Тъй като не е извършено посоченото действие, не е представен документ, чрез който да се докаже твърдението на жалбоподателя, че искането е било представено в срок.

____________