Language of document :

Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., likvideerimisel, 14. veebruaril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kümnes koda) 18. detsembri 2019. aasta määruse peale kohtuasjas T-763/18, Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. versus komisjon

(kohtuasi C-85/20 P)

Kohtumenetluse keel: ungari

Pooled

Apellant: Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., likvideerimisel (esindaja: ügyvéd L. Szabó)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

apellant palub Euroopa Kohtul tunnistada apellatsioonkaebusvastuvõetavaks ja põhjendatuks ning tühistada seega Üldkohtu (kümnes koda) 18. detsembri 2019. aasta määrus Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., likvideerimisel (Lazarus Kft, likvideerimisel) vs. komisjon (T-763/18, ei avaldata, EU:T:2019:886), mis tehti apellandile teatavaks 18. detsembril 2019.

apellant palub lisaks, et Euroopa Kohus saadaks asja tagasi Üldkohtule, et see teeks otsuse neis küsimustes, mida käsitles vastuvõetamatuse vastuväide ja mille kohta ei ole esimeses astmes tehtud kohtumääruses otsust tehtud.

apellant palub Euroopa Kohtul mõista esimese astme kohtumenetluses ja apellatsioonimenetluses kantud kohtukulud välja kostjalt, kuid juhul, kui asi saadetakse tagasi Üldkohtule, siis jätta esimese astme kohtumenetluses ja apellatsioonimenetluses kantud kohtukulude kohta otsus tegemata ning otsustada nende üle lõplikus kohtulahendis.

Väited ja peamised argumendid

I. Asjaoludele antud ebaõige õiguslik hinnang. Puudulikud põhjendused.

Apellant väidab esimeses väites, et Üldkohus ei ole nõuetekohaselt arvesse võtnud õiguslikku ebakindlust seoses vaidlustatud komisjoni õigusaktidest teadasaamisega.

Üldkohtu viidatud kohtupraktika käsitleb selliste õigusaktide olemasolust teadasaamist, mis apellanti puudutavad või on temaga seotud.

Apellant kaebas liikmesriigi kohtus tehtud peatamisotsuse edasi, kuna ta vaidlustas selle, et liidu kohtu otsus vaadeldavate komisjoni otsuste kohta on eelotsus Lazarus Kft. kahju hüvitamise asjas tehtava otsuse suhtes. Apellanti ja tema õiguslikku esindajat saab käsitada õiguslikult sama isikuna ainult nende vahel sõlmitud advokaadi volituslepingus nimetatud asjas (kahju hüvitamise vaidlus liikmesriigi kohtus).

Kuna õiguslikul esindajal oli apellandi volitus ainult tema esindamiseks liikmesriigi kohtus, siis õiguslik esindaja ei pidanud apellanti liidu õiguses sätestatud „mõistliku“ tähtaja jooksul teavitama ega nõudma vaadeldavate õigusaktide tervikteksti edastamist, kuna tema volitus sellele ei laienenud. Seda oleks saanud nõuda ainult apellant isiklikult alates sellest, kui ta sai teada, et asi on seotud liidu õigusega.

II. „Mõistlikku tähtaega“ käsitleva kohtupraktika ebaõige tõlgendamine ja kohaldamine

Üldkohtu viidatud kohtupraktikat ei saa käesolevas asjas kasutada, kuna viidatud kohtuasjade asjaolud ei ole käesoleva asja omadega identsed.

III. Komisjoni 24. veebruari 2017. aasta otsuse ebaõige kvalifitseerimine

Liikmesriigi kohus tegi käsitletavat kostja teatist sisaldava kirja alusel OPS Újpest Kft kaebuse asjas otsuse kaebuse rahuldamata jätmise kohta, mis rikub apellandi huve ning muutis tema õiguslikku olukorda märkimisväärselt, kuna liikmesriigi kohus tuvastas selle kirja alusel, et liikmesriigi ametiasutus on andnud seaduslikku riigiabi.

IV. Apellandi kaitseõiguse rikkumine. Üldkohtu kodukorra artikli 126 rikkumine ja ebaõige kohaldamine

Kuigi Üldkohus määras menetlust korraldava meetme kohaldamise, ei kutsunud ta pooli esitama oma märkusi selles küsimuses, kas hagiavaldus oli esitatud ettenähtud tähtaja jooksul. Üldkohus analüüsis pärast tähtaja möödumist esitatud hagiavalduse küsimust alles kohtumääruses ning jättis hagi neid asjaolusid arvesse võttes läbi vaatamata, ilma et ta oleks andnud pooltele ja eriti apellandile võimaluse esitada oma märkused ja vastuväited.

Kuna eespool nimetatud üleskutset ei tehtud, siis ei ole esitatud ühtegi dokumenti, mis oleks tõendanud apellandi väiteid, et hagiavaldus oli esitatud ettenähtud tähtaja jooksul.

____________