Language of document :

Valitus, jonka Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ”selvitystilassa” on tehnyt 14.2.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (kymmenes jaosto) asiassa T-763/18, Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi v. komissio, 18.12.2019 antamasta määräyksestä

(asia C-85/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Valittaja: Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ”selvitystilassa” (edustaja: L. Szabó, ügyvéd)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

–    Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin toteaa, että valitus täyttää tutkittavaksi ottamisen edellytykset ja voidaan hyväksyä sekä kumoaa tämän johdosta asiassa T-763/18, Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ”selvitystilassa” v. komissio, 18.12.2019 annetun unionin yleisen tuomioistuimen (kymmenes jaosto) määräyksen, joka on annettu valittajalle tiedoksi kyseisenä päivänä.

–    Lisäksi valittaja vaatii, että asia palautetaan unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi niiden kysymysten osalta, joita ei ratkaistu ensimmäisessä asteessa annetulla tuomiolla menettelyssä esitetyn oikeudenkäyntiväitteen hyväksymisen vuoksi.

–    Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin velvoittaa vastaajan korvaamaan asian käsittelystä ensimmäisessä asteessa ja valitusasteessa aiheutuneet kulut, ja siinä tapauksessa, että asia palautetaan unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, ettei unionin tuomioistuin lausu oikeudenkäyntikuluista ensimmäisessä asteessa ja valitusasteessa, vaan että näistä kuluista päätetään lopullisesti unionin yleisen tuomioistuimen antamalla tuomiolla

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

I.    Tosiseikkojen oikeudellinen luonnehdinta on virheellinen. Perustelut ovat puutteelliset

Valittaja vetoaa ensimmäisessä valitusperusteessaan siihen, että unionin yleinen tuomioistuin ei ole ottanut asianmukaisella tavalla huomioon oikeudellista epävarmuutta, joka on liittynyt riitautettujen komission toimien tiedoksisaantiin.

Oikeuskäytäntö, johon unionin yleinen tuomioistuin on viitannut, koskee tiedon saamista sellaisten toimien olemassaolosta, jotka koskevat valittajaa tai vaikuttavat valittajaan. Valittaja riitautti kansallisen tuomioistuimen antaman päätöksen asian käsittelyn lykkäämisestä, koska unionin tasolla annettava ratkaisu kyseessä olevista komission päätöksistä on katsottava ennakolliseksi kysymykseksi Lazarus Kft.:tä koskevan vahingonkorvausasian ratkaisun kannalta. Valittaja ja sen oikeudenkäyntiavustaja voidaan katsoa oikeudellisesti yhdeksi ja samaksi henkilöksi yksinomaan siinä asiassa (kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävä vahingonkorvausasia), jota niiden välillä tehty edustussopimus koskee.

Koska valittaja on valtuuttanut oikeudenkäyntiavustajansa edustamaan sitä yksinomaan kansallisessa tuomioistuimessa toimitettavassa vahingonkorvausoikeudenkäynnissä, avustajalla ei ollut velvollisuutta antaa valittajalle kyseessä olevien asiakirjojen sisältöä kokonaisuudessaan tiedoksi eikä vaatia niitä toimitettavaksi unionin oikeudessa tarkoitetussa kohtuullisessa määräajassa, koska hänen valtuutuksensa ei ulottunut näihin tehtäviin. Yksin valittaja voi vaatia tätä siitä hetkestä alkaen, jolloin se sai tietää, että ne koskivat sitä unionin oikeudessa tarkoitetulla tavalla.

II.    Kohtuullista määräaikaa koskevaa oikeuskäytäntöä on tulkittu ja sovellettu väärin

Oikeuskäytäntöä, johon unionin yleinen tuomioistuin on viitannut, ei voida soveltaa käsiteltävässä tapauksessa, koska tuomioissa, joihin on viitattu, ei ollut kyse senkaltaisista olosuhteista, joita käsiteltävä asia koskee.

III.    Komission 24.2.2017 päiväämän kirjeen oikeudellinen luonnehdinta on virheellinen

Kansallinen tuomioistuin on antanut vastaajan lähettämän sen ilmoituksen, josta nyt on kyse, perusteella hylkäävän päätöksen OPS Újpest Kft.:ä koskevassa valitusasiassa, mikä loukkaa valittajan intressejä ja vaikuttaa merkittävällä tavalla sen oikeudelliseen tilanteeseen, koska kansallinen tuomioistuin totesi kyseisen kirjeen perusteella, että kansallisen viranomaisen myöntämä tuki oli sääntöjenvastainen.

IV.    Valittajan puolustautumisoikeuksia on loukattu. Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 126 artiklaa on rikottu ja sovellettu väärin

Vaikka unionin yleinen tuomioistuin määräsi prosessinjohtotoimista, se ei kehottanut asianosaisia esittämään huomautuksiaan siitä, oliko kanne nostettu säädetyssä määräajassa. Unionin yleinen tuomioistuin tutki ensimmäisen kerran kysymyksen kanteen nostamisesta liian myöhään vasta määräystä antaessaan ja hylkäsi kanteen tällä perusteella antamatta asianosaisille ja etenkään valittajalle mahdollisuutta esittää näkemyksensä ja vastaväitteensä.

Tämän kehotuksen laiminlyönnin vuoksi asiassa ei voitu toimittaa aineistoa, joka olisi tukenut valittajan näkemystä kanteen nostamisesta säädetyssä määräajassa.

____________