Language of document :

Žalba koju je 14. veljače 2020. podnio Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „u likvidaciji” protiv rješenja Općeg suda (deseto vijeće) od 18. prosinca 2019. u predmetu T-763/18, Lazaras Szolgáltató és Kereskedelmi protiv Komisije

(predmet C-85/20 P)

Jezik postupka: mađarski

Stranke

Žalitelj: Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „u likvidaciji” (zastupnik: L. Szabó, ügyvéd)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Općeg suda zahtijeva da žalbu proglasi dopuštenom i osnovanom te posljedično ukine rješenje Općeg suda (deseto vijeće) od 18. prosinca 2019. u predmetu T-763/18, Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi/Komisija, koje je istoga dana priopćeno žalitelju.

Isto tako žalitelj zahtijeva da Sud vrati predmet Općem sudu kad je riječ o problematici prigovora nedopuštenosti o kojoj nije odlučeno u rješenju donesenom u prvostupanjskom postupku.

Žalitelj od Suda zahtijeva da tuženiku u prvostupanjskom postupku naloži snošenje troškova tog postupka i žalbenog postupka, osim ako predmet ne bude vraćen Općem sudu, u kojem slučaju od Suda zahtijeva da ne donese odluku o troškovima prvostupanjskog i žalbenog postupka, nego da o troškovima bude odlučeno u konačnoj presudi.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

I. Pogreška u pravnoj kvalifikaciji činjenica. Nedostatnost obrazloženja.

U okviru svojeg prvog žalbenog razloga žalitelj tvrdi da Opći sud nije pravilno uzeo u obzir situaciju pravne nesigurnosti kada je saznao da postoje pobijani Komisijini akti.

Sudska praksa koju je naveo Opći sud odnosi se na saznanje o postojanju akata koji utječu na žalitelja ili se na njega odnose.

Žalitelj je podnio tužbu protiv odluke o suspenziji koju je donijelo nacionalno sudsko tijelo jer se protivio tome da je odluka Unije o spornim Komisijinim odlukama uvjet za donošenje odluke o tužbi društva Lazarus Kft. za naknadu štete. Žalitelj i njegov zakonski zastupnik mogu se pravno smatrati istom osobom samo kad je riječ o predmetu koji je obuhvaćen općom ovlasti zastupanja koja postoji među njima, odnosno o tužbi za naknadu štete o kojoj je odlučivalo nacionalno sudsko tijelo.

Uzimajući u obzir da se ovlast koju je žalitelj dao zakonskom zastupniku odnosila isključivo na tužbu za naknadu štete o kojoj odlučivalo nacionalno sudsko tijelo, zakonski zastupnik nije bio dužan obavijestiti žalitelja u „razumnom” roku u smislu prava Unije niti je morao zahtijevati cjelokupan tekst spornih akata, s obzirom na to da nije imao ovlasti za to. Isključivo je sam žalitelj mogao osobno podnijeti takav zahtjev od trenutka u kojem je saznao da se na njega odnosi propis Unije.

II. Pogreška u tumačenju i primjeni sudske prakse o „razumnom roku”

Sudska praksa koju je naveo Opći sud ne može se primijeniti na ovaj predmet jer činjenice navedenih predmeta nisu istovjetne onima ovoga predmeta.

III. Pogreška u kvalifikaciji Komisijina dopisa od 24. veljače 2017.

Nacionalni je sud na temelju tuženikova spornog informativnog dopisa u predmetu koji se odnosio na pritužbu društva OPS Újpest Kft. donio odbijajuću presudu. Navedenom presudom povrijeđeni su žaliteljevi interesi te je bitno izmijenjen njegov pravni položaj, s obzirom na to da je, na temelju navedenog dopisa, nacionalno sudsko tijelo proglasilo da je nacionalno tijelo zakonito dodijelilo potpore.

IV. Povreda žaliteljeva prava obrane. Povreda i nepravilna primjena članka 126. Poslovnika Općeg suda

Iako je Opći sud naložio mjere upravljanja postupkom, od stranaka nije zahtijevao da podnesu očitovanja o tome je li tužba pravodobno podnesena. Opći sud ispitao je nepravodobno podnošenje prvi put u rješenju i odbio je tužbu iz tog razloga, a da pritom nije dopustio strankama, osobito žalitelju, da iznesu svoje tvrdnje niti prigovore o tomu.

Budući da navedeni zahtjev nije bio ispunjen, nije podnesen dokument koji bi mogao poduprijeti žaliteljevo stajalište u pogledu toga da je tužba pravodobno podnesena.

____________