Language of document :

A T-763/18. sz., Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Lazarus Kft.) „felszámolás alatt” kontra Európai Bizottság ügyben 2019. december 18-án a Törvényszék (tizedik tanács) által hozott végzés ellen a Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „felszámolás alatt” által 2020. február 14-én benyújtott fellebbezés

(C-85/20 P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Fellebbező: Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „felszámolás alatt” (képviselő: Szabó L., ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

Kereseti kérelmek

A felperes kéri a Bíróságot, hogy nyilvánítsa a fellebbezést elfogadhatónak és megalapozottnak, következésképpen a Törvényszék (tizedik tanács) T-763/18. sz., Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. f.a. (Lazarus Kft. f.a.) kontra Európai Bizottság ügyben 2019. december 18-án hozott és a fellebbezővel 2019. december 18-án közölt végzését helyezze hatályon kívül.

A felperes továbbá kéri, hogy az elfogadhatatlansági kifogásban való – az elsőfokú végzésben el nem bírált kérdések tekintetében – a Bíróság az ügyet utalja vissza a Törvényszék elé.

A felperes kéri a Bíróságot, hogy az elsőfokú eljárás alperesét kötelezze az elsőfokú eljárás és a fellebbezési eljárás költségeinek viselésére, azonban a Törvényszék elé történő visszautalás esetén az elsőfokú eljárás és a fellebbezési eljárás költségeinek viseléséről jelenleg ne határozzon, hanem arról a végleges ítélet rendelkezzen.

Jogalapok és fontosabb érvek

I. A tények téves jogi minősítése. Az indokolás hiányos volta.

A felperes az első jogalap körében hivatkozik arra, hogy a Törvényszék nem megfelelően vette figyelembe a jogi bizonytalanság helyzetét a megtámadott bizottsági aktusokról való tudomásszerzés vonatkozásában.

A Törvényszék által hivatkozott ítélkezési gyakorlat olyan aktusok létezéséről való tudomásszerzésre vonatkozik amelyek a felperest érintik vagy vonatkoznak rá.

A felperes a tagállami bíróság által hozott felfüggesztő határozatot megfellebbezte mert vitatta azt, hogy a szóban forgó bizottsági határozatokról való uniós döntés előkérdése a Lazarus Kft. kártérítési ügyében való döntésnek A felperes és a jogi képviselője kizárólag a közöttük létrejött ügyvédi meghatalmazásban szereplő ügyben (tagállami bíróság előtti kártérítési ügy) tekinthető jogilag ugyanazon személynek.

Mivel a jogi képviselőnek a felperestől kizárólag a tagállami bíróság előtti kártérítési ügyre volt meghatalmazása ezért a jogi képviselőnek nem kellett a felperest az uniós jog szerinti "észszerű" határidőn belül tájékoztatni sem pedig a szóban forgó aktusok teljes szövegét kérnie mert erre nem terjedt ki a meghatalmazása. Ezt a felperes kizárólag személyesen kérhette attól az időponttól kezdve amikor az uniós jogi érintettségről tudomást szerzett.

II. Az „észszerű határidőre” vonatkozó ítélkezési gyakorlat téves értelmezése és alkalmazása

A Törvényszék által felhozott ítélkezési gyakorlat nem vonatkoztatható a jelen ügyre mert a felhozott ügyek körülményei nem azonosak a jelen ügy körülményeivel.

III. A Bizottság 2017.02.24.-i levelének téves minősítése

Az alperes szóban forgó tájékoztató levele alapján a tagállami bíróság az OPS Újpest Kft panaszos esetében elutasító ítéletet hozott amely sérti a felpereses érdekét és jogi helyzetét jelentősen módosította mivel a tagállami bíróság ezen levél alapján állapította meg azt, hogy az állami hatóság jogszerű támogatást nyújtott.

IV. A fellebbező védekezéshez való jogának megsértése. A Törvényszék eljárási szabályzata 126. cikkének megsértése és téves alkalmazása

Jóllehet a Törvényszék pervezető intézkedésről rendelkezett, nem hívta fel a feleket észrevételek előterjesztésére azon kérdés vonatkozásában, hogy a keresetet megfelelő időben terjesztették-e elő. A Törvényszék első alkalommal a végzésben vizsgálta a határidőn túli benyújtás kérdését, és e tényező alapján utasította el a keresetet, anélkül, hogy a felek és különösen a fellebbező számára lehetővé tette volna érveinek és ellentmondásainak előterjesztését.

A fenti felhívás elmaradása miatt nem került benyújtásra olyan dokumentum amely a felperes álláspontját a határidőben történt kereset benyújtás tekintetében alátámaszthatta volna.

____________