Language of document :

Odvolanie podané 14. februára 2020: Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „v likvidácii“ proti uzneseniu Všeobecného súdu (desiata komora) z 18. decembra 2019 vo veci T-763/18, Lazaras Szolgáltató és Kereskedelmi/Komisia

(vec C-85/20 P)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „v likvidácii“ (v zastúpení: L. Szabó, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor vyhlásil odvolanie za prípustné a dôvodné, a v dôsledku toho zrušil uznesenie Všeobecného súdu (desiata komora) z 18. decembra 2019, Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi/Komisia (T-763/18, neuverejnený, EU:T:2019:886), ktoré jej bolo doručené v ten istý deň.

odvolateľka následne navrhuje, aby Súdny dvor vrátil vec Všeobecnému súdu, aby rozhodol o otázkach, ktoré sú predmetom námietky neprípustnosti a o ktorých sa nerozhodlo v uznesení vydanom v prvostupňovom konaní.

odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor uložil žalovanej v prvom stupni povinnosť nahradiť trovy prvostupňového a odvolacieho konania a v prípade vrátenia veci Všeobecnému súdu, aby nerozhodol o trovách prvostupňového a odvolacieho konania ihneď, ale rozhodol o nich v konečnom rozhodnutí.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Nesprávne právne posúdenie skutkových okolností. Neúplné odôvodnenie

Odvolateľka v rámci prvého odvolacieho dôvodu tvrdí, že Všeobecný súd riadne nezohľadnil situáciu právnej neistoty, pokiaľ ide o oboznámenia sa s napadnutými aktmi Komisie.

Judikatúra Únie, na ktorú odkazuje Všeobecný súd, sa týka oboznámenia sa s existenciou aktov, ktoré sa týkajú odvolateľky, alebo ktoré na ňu odkazujú.

Odvolateľka podala odvolanie proti uneseniu vnútroštátneho súdu o prerušení konania, keďže namietala, že rozsudok, ktorý mal byť prijatý na úrovni Únie v súvislosti s predmetnými rozhodnutiami Komisie, predstavoval prejudiciálnu otázku v konaní o jej žalobe o náhradu škody. Odvolateľka a jej právny zástupca môžu byť považovaní za jedinú osobu na právne účely len vo veci, na ktorú sa vzťahuje plnomocenstvo, na ktorého udelení sa dohodli (konkrétne žaloba o náhradu škody podaná na vnútroštátny súd).

Keďže právny zástupca bol splnomocnený odvolateľkou len vo vzťahu k žalobe o náhradu škody podanej na vnútroštátny súd, nemal povinnosť informovať odvolateľku, ani požadovať úplné znenie predmetných aktov v „primeranej“ lehote stanovenej právom Únie, keďže jeho splnomocnenie sa nevzťahovalo na takéto povinnosti. Odvolateľka sa toho mohla domáhať len osobne, a to od okamihu ako sa oboznámila so skutočnosťou, že sa jej dotýka právna úprava Únie.

Nesprávny výklad a uplatnenie judikatúry týkajúcej sa „primeranej lehoty“

Judikatúru, na ktorú odkázal Všeobecný súd, nemožno uplatniť v tejto veci, keďže skutkové okolnosti vecí, na ktoré sa odkazuje, nie sú rovnaké ako skutkové okolnosti prejednávanej veci.

Nesprávne posúdenie listu Komisie z 24. februára 2017

Vnútroštátny súd na základe dotknutého informačného listu odvolateľky vydal rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti OPS Újpest Kft a ktoré ovplyvňuje záujmy odvolateľky, keďže značne mení jej právne postavenie, pretože na základe tohto listu vnútroštátny súd dospel k záveru, že vnútroštátne orgány poskytli pomoc, ktorá je v súlade so zákonom.

Porušenie práva odvolateľky na obhajobu. Porušenie a nesprávne uplatnenie článku 126 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu.

Aj keď Všeobecný súd prijal opatrenia na zabezpečenie priebehu konania, nevyzval účastníkov konania, aby predložili vyjadrenia k otázke, či bola žaloba podaná v požadovanej lehote. Všeobecný súd prvýkrát posúdil otázku podania žaloby po uplynutí lehoty v napadnutom uznesení a na základe tejto skutočnosti ju odmietol bez toho, aby umožnil účastníkom konania, a najmä odvolateľke, aby predložili svoje argumenty a protiargumenty.

Vzhľadom na absenciu tejto výzvy, nebol predložený žiadny dokument, ktorý by mohol podporiť názor odvolateľky na otázku podania žaloby v primeranej lehote.

____________