Language of document :

Överklagande ingett den 14 februari 2020 av Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ”i likvidation” av det beslut som tribunalen (tionde avdelningen) meddelade den 18 december 2019 i mål T-763/18, Lazaras Szolgáltató és Kereskedelmi/kommissionen

(Mål C-85/20 P)

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Klagande: Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. “i likvidation” (ombud: L. Szabó, ügyvéd)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

slå fast att överklagandet kan tas upp till prövning och är välgrundat, och följaktligen upphäva det beslut som tribunalen (tionde avdelningen) meddelade den 18 december 2019 i mål T-763/18, Lazaras Szolgáltató és Kereskedelmi/kommissionen, vilket delgavs klaganden samma dag,

återförvisa målet till tribunalen såvitt avser de invändningar om rättegångshinder vilka inte prövades i tribunalens beslut, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna i målet vid tribunalen och i målet om överklagande, såvida inte domstolen återförvisar målet till tribunalen, då den istället ska besluta att frågan om rättegångskostnader i målet vid tribunalen och i målet om överklagande ska anstå till dess att målet avgörs slutligt..

Grunder och huvudargument

I. Fel vid den rättsliga kvalificeringen av omständigheterna. Bristande motivering

Som första grund för överklagandet har klaganden gjort gällande att tribunalen inte tagit vederbörlig hänsyn till den situation av rättsosäkerhet som rådde avseende erhållandet av kännedom om de angripna rättsakterna från kommissionen.

Den rättspraxis som tribunalen har hänvisat till behandlar erhållandet av kännedom om att det föreligger rättsakter som rör eller avser sökanden..

Klaganden har överklagat den nationella domstolens beslut om vilandeförklaring, eftersom klaganden bestrider att unionsdomstolens prövning av de omtvistade kommissionsbesluten utgör en prejudicialfråga vad gäller prövningen av Lazarus Kft:s skadeståndstalan. Klaganden och dennes rättsliga företrädare kan anses vara samma person i rättsligt hänseende endast vad gäller det ärende som anges i den allmänna rättegångsfullmakt som utställts mellan dem, det vill säga den skadeståndstalan som prövas av den nationella domstolen.

Eftersom den fullmakt som klaganden utfärdat till sin rättsliga företrädare uteslutande behandlar skadeståndstalan vid den nationella domstolen har den rättsliga företrädaren inte någon skyldighet att underrätta klaganden inom en ”rimlig” tidsfrist, i den mening som avses i unionsrätten, och den rättsliga företrädaren är inte heller skyldig att kräva att erhålla den fullständiga texten i de omtvistade rättsakterna, eftersom fullmakten inte inbegrep dessa ytterligheter. Endast klaganden själv kan personligen göra en sådan begäran, från och med den tidpunkt då klaganden erhöll kännedom om att vederbörande var berörd i den mening som avses i unionsrätten.

II. Fel vid tolkning och tillämpning av rättspraxis avseende ”rimlig tidsfrist”

Den rättspraxis som tribunalen åberopat är inte tillämplig i förevarande mål eftersom omständigheterna i de åberopade målen skiljer sig från dem i förevarande mål.

III. Fel vid den rättsliga kvalificeringen av kommissionens skrivelse av den 24 februari 2017

Den nationella domstolen ogillade talan i det mål som föranletts av OPS Ujpest Kft:s klagomål och utgick därvidlag från kommissionens omtvistade informationsskrivelse. Denna dom skadade klagandens intressen och förändrade i väsentlig grad dennes rättsliga situation, eftersom den nationella domstolen med hänvisning till nämnda skrivelse fann att den nationella myndigheten beviljat stöden lagenligt.

IV Åsidosättande av klagandens rätt till försvar. Åsidosättande och felaktig tillämpning av artikel 126 i tribunalens rättegångsregler

Trots att tribunalen beslutade om åtgärder för processledning beredde den inte parterna möjlighet att yttra sig över huruvida talan hade väckts inom den uppställda tidsfristen. Tribunalen prövade frågan om för sent väckt talan för första gången i beslutet då talan ogillades, utan att parterna, och i synnerhet sökanden, bereddes möjlighet att inkomma med sina argument och motargument.

Eftersom tribunalen inte uppfyllde detta krav har det inte ingetts någon handling som kunnat styrka sökandens synsätt och att talan väckts i rätt tid.

____________