Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Linz (Rakúsko) 25. februára 2020 – Land Oberösterreich/KV

(vec C-94/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesgericht Linz

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca a odporca v odvolacom konaní: Land Oberösterreich

Žalovaný a odvolateľ: KV

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 11 smernice 2003/109/ES1 vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej úprave, ako je § 6 ods. 9 a ods. 11 oberösterreichisches Wohnbauförderungsgesetz (zákon Horného Rakúska o podpore výstavby bytov, ďalej len „oöWFG“), ktorá občanom Únie a štátnym príslušníkom štátu EHP a rodinným príslušníkom v zmysle smernice 2004/38/ES2 priznáva sociálnu dávku vo forme príspevku na bývanie bez preukázania jazykových znalostí, zatiaľ čo v prípade osôb s dlhodobým pobytom v zmysle smernice 2003/109/ES vyžaduje základné znalosti nemeckého jazyka, ktoré sa majú preukázať určitým spôsobom, ak tento príspevok má stlmiť neprimerané zaťaženie nákladmi na bývanie, avšak zaistenie životného minima (vrátane potreby bývania) je pre osoby v sociálnej núdzi zabezpečené ďalšími sociálnymi dávkami [životné minimum na pokrytie potrieb podľa oberösterreichisches Mindestsicherungsgesetz (zákon Horného rakúska o životnom minime)]?

Má sa zákaz „priamej alebo nepriamej diskriminácie“ na základe „rasy alebo etnického pôvodu“ podľa článku 2 smernice 2000/43/ES3 vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej úprave, ako je § 6 ods. 9 a ods. 11 oöWFG, ktorá občanom Únie a štátnym príslušníkom štátu EHP a rodinným príslušníkom v zmysle smernice 2004/38/ES priznáva sociálnu dávku (príspevok na bývanie podľa oöWFG) bez preukázania jazykových znalostí, zatiaľ čo v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín (vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín s dlhodobým pobytom v zmysle smernice 2003/109/ES) vyžaduje základné znalosti nemeckého jazyka, ktoré sa majú preukázať určitým spôsobom?

V prípade, ak je odpoveď na druhú otázku záporná:

Má sa zákaz diskriminácie na základe etnického pôvodu podľa článku 21 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej úprave, ako je § 6 ods. 9 a ods. 11 oöWFG, ktorá občanom Únie a štátnym príslušníkom štátu EHP a rodinným príslušníkom v zmysle smernice 2004/38/ES priznáva sociálnu dávku (príspevok na bývanie podľa oöWFG) bez preukázania jazykových znalostí, zatiaľ čo v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín (vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín s dlhodobým pobytom v zmysle smernice 2003/109/ES) vyžaduje základné znalosti nemeckého jazyka, ktoré sa majú preukázať určitým spôsobom?

____________

1 Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (Ú.v. EÚ L 16, 2004, s. 44; Mim. vyd. 19/006, s. 272).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 2004, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46).

3 Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 2000, s. 22; Mim. vyd. 20/001, s. 23).