Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Linz (Avstrija) 25. februarja 2020 - Land Oberösterreich/KV

(Zadeva C-94/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesgericht Linz

Stranke v postopku v glavni stvari

Toženec in pritožnik: Land Oberösterreich

Tožnik in nasprotna stranka v pritožbenem postopku: KV

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 11 Direktive 2003/109/ES1 razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, kakršna je ta iz člena 6(9) in (11) oberösterreichisches Wohnbauförderungsgesetz (zakon o spodbujanju gradnje stanovanj dežele Zgornje Avstrije, v nadaljevanju: oöWFG), ki državljanom Unije, državljanom držav EGP in njihovim družinskim članom v smislu Direktive 2004/38/ES2 , priznava socialno dajatev v obliki stanovanjske subvencije brez dokaza o znanju jezika, od državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas v smislu Direktive 2003/109/ES, pa zahteva osnovno znanje nemškega jezika, ki mora biti dokazano na predpisan način, če je ta stanovanjska subvencija namenjena lajšanju pretiranega bremena iz naslova stanovanjskih stroškov, življenjski minimum (vključno s stanovanjsko rešitvijo) pa se zagotavlja tudi z drugo socialno dajatvijo (minimalni dohodek, ki se ravna po potrebah, na podlagi oberösterreichisches Mindestsicherungsgesetz (zakon dežele Zgornje Avstrije o minimalnem dohodku)) za osebe v socialni stiski?

Ali je treba prepoved „neposredne ali posredne diskriminacije“ na podlagi „rase ali narodnosti“, določeno v členu 2 Direktive 2000/43/ES3 , razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, kakršna je ta iz člena 6(9) in (11) oöWFG, ki državljanom Unije, državljanom držav EGP in njihovim družinskim članom v smislu Direktive 2004/38/ES priznava socialno dajatev (stanovanjsko subvencijo na podlagi oöWFG) brez dokaza o znanju jezika, od državljanov tretjih držav (vključno z državljani tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas v smislu Direktive 2003/109/ES) pa zahteva osnovno znanje nemškega jezika, ki mora biti dokazano na predpisan način?

Če je odgovor na vprašanje 2 nikalen:

Ali je treba prepoved diskriminacije na podlagi etničnega porekla, določeno v členu 21 Evropske listine o temeljnih pravicah, razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, kakršna je ta iz člena 6(9) in (11) oöWFG, ki državljanom Unije, državljanom držav EGP in njihovim družinskim članom v smislu Direktive 2004/38/ES priznava socialno dajatev (stanovanjsko subvencijo na podlagi oöWFG) brez dokaza o znanju jezika, od državljanov tretjih držav (vključno z državljani tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas v smislu Direktive 2003/109/ES) pa zahteva osnovno znanje nemškega jezika, ki mora biti dokazano na predpisan način?

____________

1 Direktiva Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (UL 2004, L 16, str. 44).

2 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS (UL 2004, L 158, str. 77).

3     Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost (UL 2000, L 180, str. 22).