Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Linz (Österrike) den 25 februari 2020 – Land Oberösterreich mot KV

(Mål C-94/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesgericht Linz

Parter i det nationella målet

Klagande: Land Oberösterreich

Motpart: KV

Tolkningsfrågor

Ska artikel 11 i direktiv 2003/109/EG1 tolkas så, att den utgör hinder för en nationell bestämmelse såsom 6 § punkterna 9 och 11 i oberösterreichisches Wohnbauförderungsgesetz (Oberösterreichs lag om bostadssubventionering, oöWFG), enligt vilken unionsmedborgare, medborgare i en EES-stat och familjemedlemmar i den mening som avses i direktiv 2004/38/EG2 beviljas den sociala förmånen bostadsbidrag utan styrkande av språkkunskaper, medan det däremot krävs att varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare i den mening som avses i direktiv 2003/109/EG styrker grundläggande tyskakunskaper på ett visst sätt, om bostadsbidragets syfte är att motverka en oskälig belastning genom boendekostnader, men säkerställandet av existensminimum (inbegripet bostadsbehov) emellertid även garanteras genom en ytterligare social förmån (behovsbaserat minimistöd enligt den i Oberösterreich gällande Mindestsicherungsgesetz (lagen om minimistöd)) för personer som befinner sig i en social nödsituation?

Ska förbudet mot ”direkt eller indirekt diskriminering” på grund av ”ras eller etniskt ursprung” enligt artikel 2 i direktiv 2000/43/EG3 tolkas så, att det utgör hinder för en nationell bestämmelse såsom 6 § punkterna 9 och 11 oöWFG, enligt vilken unionsmedborgare, medborgare i en EES-stat och familjemedlemmar i den mening som avses i direktiv 2004/38/EG beviljas en social förmån (bostadsbidrag enligt oöWFG) utan styrkande av språkkunskaper, medan det däremot krävs att tredjelandsmedborgare (inbegripet varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare i den mening som avses i direktiv 2003/109/EG) styrker grundläggande tyskakunskaper på ett visst sätt?

Om den andra frågan besvaras nekande:

Ska förbudet mot diskriminering på grund av etniskt ursprung enligt artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att det utgör hinder för en nationell bestämmelse såsom 6 § punkterna 9 och 11 oöWFG, enligt vilken unionsmedborgare, medborgare i en EES-stat och familjemedlemmar i den mening som avses i direktiv 2004/38/EG beviljas en social förmån (bostadsbidrag enligt oöWFG) utan styrkande av språkkunskaper, medan det däremot krävs att tredjelandsmedborgare (inbegripet varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare i den mening som avses i direktiv 2003/109/EG) styrker grundläggande tyskakunskaper på ett visst sätt?

____________

1  Rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (EUT L 16, 2004, s. 44).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, 2004, s. 77).

3 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EUT L 180, 2000, s. 22).