Language of document :

Преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Senāts) (Латвия), постъпило на 28 февруари 2020 г. — Līga Šenfelde/Lauku atbalsta dienests

(Дело C-119/20)

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Augstākā tiesa (Senāts)

Страни в главното производство

Ответник в първоинстанционното производство и жалбоподател в касационното производство: Līga Šenfelde

Друга страна в производството: Lauku atbalsta dienests

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 19, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/20051 на Съвета, във връзка с други разпоредби от посочения регламент и от Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014—2020 г., да се тълкува в смисъл, че:

1)    земеделският стопанин загубва качеството на „млад земеделски стопанин“ само защото две години по-рано е получил помощта за развитие на малки стопанства, предвидена в член 19, параграф 1, буква а), подточка iii) от Регламента;

2)    посочените разпоредби разрешават държавите членки да приемат правна уредба, съгласно която на земеделски стопанин няма да се изплати помощта, предвидена в член 19, параграф 1, буква а), подточка i) от Регламента, ако вече му е била отпусната помощта, предвидена в член 19, параграф 1, буква а), подточка iii) от същия регламент;

3)    дадена държава членка може да откаже да приложи комбинирането на помощи спрямо определен земеделски стопанин, когато не е спазен редът за комбиниране, предвиден в Програмата за развитие на селските райони, договорена с Европейската комисия?

____________

1 ОВ L 347, 2013 г., стр. 487.