Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākā tiesa (Senāts) (Latvia) on esittänyt 28.2.2020 – Līga Šenfelde v. Lauku atbalsta dienests

(asia C-119/20)

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Augstākā tiesa (Senāts)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Līga Šenfelde

Vastapuoli: Lauku atbalsta dienests

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta 17.12.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/20131 19 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, luettuna yhdessä muiden kyseisen asetuksen säännösten sekä maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden valtiontuesta vuosina 2014–2020 annettujen Euroopan unionin suuntaviivojen kanssa, tulkittava siten, että

viljelijä lakkaa olemasta ”nuori viljelijä” jo sen perusteella, että hän on kaksi vuotta aikaisemmin saanut asetuksen N:o 1305/2013 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan mukaista pientilojen kehittämiseen tarkoitettua tukea;

kyseisten sääntöjen mukaan jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön säännöksen, jonka mukaan viljelijälle ei makseta asetuksen N:o 1305/2013 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa mainittua tukea, jos hänelle on jo myönnetty saman säännöksen iii alakohdassa mainittu tuki;

jäsenvaltiolla on oikeus evätä viljelijältä mahdollisuus tukimuotojen yhdistämiseen, jos niiden yhdistämisessä ei noudateta maaseudun kehittämisohjelmassa määrättyä järjestystä?

____________

1 EUVL 2013, L 347, s. 487.