Language of document :

2020 m. vasario 28 d. Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Līga Šenfelde / Lauku atbalsta dienests

(Byla C-119/20)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Augstākā tiesa (Senāts)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja pirmojoje instancijoje ir kasatorė: Līga Šenfelde

Kita proceso šalis: Lauku atbalsta dienests

Prejudiciniai klausimai

Ar 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/20131 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, 19 straipsnio 1 dalį kartu su kitomis šio reglamento ir Europos Sąjungos valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams ir kaimo vietovėse gairių 2014–2020 m. nuostatomis reikia aiškinti taip, kad:

1)    ūkininkas praranda „jaunojo ūkininko“ statusą vien dėl to, kad dviem metais anksčiau gavo paramą smulkių ūkių plėtrai, numatytą to reglamento 19 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktyje;

2)    valstybei narei leidžiama nustatyti teisės normą, pagal kurią ūkininkui nemokama to reglamento 19 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje numatyta parama, jei jam jau buvo suteikta pagal tos pačios nuostatos iii papunktį numatyta parama;

3)    valstybė narė gali atmesti ūkininko paraišką dėl priemonių sumavimo, jeigu nesilaikoma Europos Komisijos Kaimo plėtros programoje nustatytos sumavimo eigos?

____________

1 OL L 347, 2013, p. 487.