Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 28. februārī iesniedza Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) – Līga Šenfelde/Lauku atbalsta dienests

(lieta C-119/20)

Tiesvedības valoda – latviešu

Iesniedzējtiesa

Augstākā tiesa (Senāts)

Pamatlietas puses

Pieteicēja, kasācijas sūdzības iesniedzēja: Līga Šenfelde

Otrs lietas dalībnieks: Lauku atbalsta dienests

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/20051 , 19. panta 1. punkta „a” apakšpunkts kopsakarā ar citām minētās Regulas un Eiropas Savienības Pamatnostādnēm par valsts atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos 2014.–2020. gadam normām interpretējams tādējādi, ka:

Lauksaimnieks zaudē statusu „gados jauns lauksaimnieks” tikai tāpēc, ka viņš divus gadus iepriekš ir saņēmis atbalstu mazo lauku saimniecību attīstībai, kurš paredzēts Regulas 19. panta 1. punkta „a” apakšpunkta „iii” punktā?

Tās ļauj dalībvalstij noteikt tādu regulējumu, ka lauksaimniekam neizmaksā atbalstu, kas paredzēts Regulas 19. panta 1. punkta „a” apakšpunkta „i” punktā, ja viņam jau ir piešķirts atbalsts, kurš paredzēts „iii” punktā?

Vai dalībvalsts ir tiesīga atteikt atbalstu kumulēšanas piemērošanu lauksaimniekam, ja nav ievērots ar Eiropas Komisiju saskaņotās Lauku attīstības programmas noteiktais kumulēšanas secīgums?

____________

1 OV 2013, L 347, 487. lpp.