Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Senāts) (Lotyšsko) 28. februára 2020 – Līga Šenfelde/Lauku atbalsta dienests

(vec C-119/20)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākā tiesa (Senāts)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa a navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Līga Šenfelde

Ďalší účastník konania: Lauku atbalsta dienests

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 19 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/20051 , spolu s inými ustanoveniami uvedeného nariadenia a usmernení Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020, vykladať v tom zmysle, že

1.    poľnohospodár stráca postavenie „mladého poľnohospodára“ len preto, lebo pred dvoma rokmi dostal podporu na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov stanovenú v článku 19 ods. 1 písm. a) bode iii) tohto nariadenia;

2.    uvedené predpisy dovoľujú členským štátom prijať právne predpisy, podľa ktorých sa poľnohospodárovi nevyplatí podpora stanovená v článku 19 ods. 1 písm. a) bode i) tohto nariadenia, ak mu už bola poskytnutá podpora stanovená v bode iii) uvedeného ustanovenia;

3.    členský štát je oprávnený odmietnuť uplatnenie kumulácie podpory na poľnohospodára, ak nebolo dodržané poradie kumulácie stanovené v programe rozvoja vidieka dohodnutom s Európskou komisiou?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 487.